Statut

Udruženje za razvoj medija i civilnog društva (URMCD) je nevladina organizacija sa sjedištem u Sarajevu, osnovana u novembru 2016. godine. Udruženje je osnovala ekipa iskusnih novinara i aktivista s ciljem unapređenja medija i civilnog društva u Bosni i Hercegovini.

Pročitajte više o nama

Pogledajte naše projekte

Na osnovu čl. 12. i 18. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 32/01, 42/03, 63/08 i 76/11), Skupština Udruženja za razvoj medija i civilnog društva, na sjednici održanoj 01.09.2016. godine u Sarajevu, donijela je:

STATUT

Udruženje za razvoj medija i civilnog društva

Br. 04/16

1 – OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

(Osnivanje Udruženja)

Udruženje je osnovano Odlukom o osnivanju koju je donijela Osnivačka Skupština Udruženja na sjednici održanoj 01.09.2016. u Sarajevu, u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu Zakon), s misijom unapređenja stanja medija, trenutnih i budućih medijskih radnika i civilnog društva u Bosni i Hercegovini.

 

Član 2.

(Predmet Statuta)

Ovim Statutom se, u skladu sa članom 12. Zakona, uređuje:

– naziv Udruženja, skraćeni naziv, ukoliko postoji i adresa Udruženja;

– ciljevi i djelatnosti Udruženja;

– postupak za primanje i isključivanje članova;

– tijela Udruženja, način na koji se biraju, ovlaštenja koja imaju, kvorum i pravila glasanja, trajanje mandata, lice ovlašteno da sazove Skupštinu, uslove i način raspuštanja, odnosno prestanka rada;

– pravila za ostvarivanje, korištenje i raspolaganje sredstvima Udruženja, kao i tijelo koje je ovlašteno za nadzor nad korištenjem tih sredstava;

– podnošenje izvještaja o finansijskom poslovanju i radu Udruženja;

– javnost rada Udruženja;

– postupak za izmjenu i dopunu Statuta, ovlaštenje i način donošenja drugih opštih akata;

– opis oblika i sadržaj pečata i znaka Udruženja;

– zastupanje Udruženja

– uslove i postupak spajanja ili podjele Udruženja i prestanak rada Udruženja, uključujući i bilo kakav poseban kvorum ili pravila za postizanje kvalifikovane većine u postupku glasanja;

– postupak za raspolaganje preostalom imovinom ili drugim sredstvima u slučaju raspuštanja ili prestanka rada Udruženja;

– i druga pitanja značajna za rad i ostvarivanje ciljeva Udruženja u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

 

Član 3.

(Priroda udruženja)

Udruženje je nevladina, nepolitička i neprofitna organizacija koja, po principu slobodnog i dobrovoljnog pristupanja članstvu Udruženja, okuplja svoje članove radi ostvarivanja ciljeva i djelatnosti utvrđenih ovim Statutom.

 

Član 4.

(Udruženje u pravnom prometu)

(1) Udruženje stiče svojstvo pravnog lica upisom u Registar kod nadležnog Ministarstva.

(2) Udruženje u pravnom prometu nastupa samostalno u svoje ime i u okviru svojih pravnih sposobnosti će obavljati pravne poslove.

 

Član 5.

(Udruženje u pravnom prometu)

Za obaveze u pravnom prometu Udruženje odgovara svojom cjelokupnom imovinom – potpuna odgovornost.

 

2 – NAZIV I SJEDIŠTE UDRUŽENJA

Član 6.

(Naziv udruženja)

Puni naziv Udruženja je:

Udruženje za razvoj medija i civilnog društva/ Udruženje za razvitak medija i civilnog društva/ Удружење за развој медија и цивилног друштва

Skraćeni naziv udruženja je

URMCD/URMCD/ УРМЦД

 

Član 7.

(Sjedište udruženja)

Sjedište Udruženja je u Sarajevu, ulica Avde Hume broj 9.

 

Član 8.

(Organizacijski oblici udruženja)

(1) Udruženje može imati svoje urede, kancelarije ili druge organizacijske oblike izvan sjedišta (centrale), na cijelom području Bosne i Hercegovine, radi sprovođenja svojih aktivnosti i ostvarivanja ciljeva, koji nemaju svojstvo pravnog lica.

(2) Odluku o otvaranju organizacijskih oblika iz stava 1. ovog člana, donosi Upravni odbor Udruženja natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja članova Upravnog odbora.

(3) Ovom Odlukom se utvrđuju naročito sjedište, način obavljanja statutarnih djelatnosti, broj izvršilaca i druga pitanja od značaja za rad ovih organizacionih oblika.

 

Član 9.

(Promjena naziva i sjedišta udruženja)

Udruženje može promijeniti naziv i sjedište na prijedlog Upravnog odbora.

Odluku o promjeni naziva i sjedišta Udruženja donosi Skupština Udruženja.

 

Član 10.

(Područije djelovanja udruženja)

Udruženje djeluje na području cijele Bosne i Hercegovine.

 

3 – CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUŽENJA

Član 11.

(Ciljevi i djelatnosti Udruženja)

Ciljevi i djelatnosti Udruženja:

 1. Rad na unaprjeđenju rada medija i civilnog društva u svim aspektima;
 2. Rad na unaprjeđenju razvoja praksi i praksi za mlade novinare;
 3. Zalaganje za slobodu medija i slobodu informisanja;
 4. Pomoć i podrška pri stručnom usavršavanju i doedukaciji mladih novinara;
 5. Održavanje seminara, radionica, konferencija, debata, u cilju umrežavanja mladih iz različitih profesija;
 6. Zalaganje za razvoj i implementacija projekata o temama mediji, civilno društvo, ljudska parava;
 7. Razmjena iskustava i informacija sa sličnim Udruženjima i drugim nevladinim

organizacijama u zemlji i inostranstvu;

 1. Izdavanje knjiga, brošura, biltena i drugih publikacija, te pokretanje web-stranice/a radi ostvarivanja ciljeva Udruženja.

 

Član 12.

(Privredne djelatnosti Udruženja)

(1) Udruženje obavlja srodne privredne djelatnosti koje su neposredno povezane sa ostvarivanjem osnovnih statutarnih ciljeva i djelatnosti Udruženja iz čl. 11. ovog Statuta (kao npr. izdavačka djelatnost), s tim da se cjelokupna ostvarena dobit reinvestira u osnovne neprofitne statutarne aktivnosti Udruženja (održavanje konferencija, seminara, stručnih sastanaka, sjednica, itd.)

(2) Udruženje može obavljati nesrodne privredne djelatnosti koje nisu povezane sa statutarnim ciljevima i aktivnostima, samo preko posebno osnovanog pravnog lica, u skladu sa članom 4. Zakona.

 

4 – ČLANSTVO UDRUŽENJA

Član 13.

(Članstvo u Udruženju)

(1) Svojstvo člana Udruženja može steći svako fizičko lice, državljanin Bosne i Hercegovine ili strani državljanin s boravkom u Bosni i Hercegovini, činom potpisivanja Pristupnice u Udruženje nakon odobrenja Upravnog odbora, na principu dobrovoljnosti, pod uslovima iz stava 3 ovog člana.

(2) Svojstvo člana Udruženja može steći svako fizičko i pravno lice registrovano na području Bosne i Hercegovine kod nadležnih organa, ako prihvate ovaj Statut i ciljeve Udruženja pod uslovima utvrđenim Zakonom i ovim Statutom, uz odobrenje Upravnog odbora Udruženja prema stavu 3 ovog člana..

(3) Za članstvo se aplicira Upravnom odboru Udruženja, a Upravni odbor pristigle aplikacije razmatra bar dva puta godišnje na redovnim sastancima. Svi aplikanti će biti e-mailom obavješteni o ishodu aplikacije. Udruženje je dužno voditi spisak svojih članova, u skladu sa članom 15. stav 2. Zakona.

(4) Članstvo u Udruženju je dobrovoljno. Članovi Udruženja mogu biti: stalni i počasni. Stalni članovi su članovi udruženja koji aktivno rade na ostvarivanju ciljeva i djelatnosti Udruženja. Počasni članovi su članovi udruženja koji daju poseban doprinos ostvarivanju ciljeva i djelatnosti Udruženja i pomažu udruženju. Udruženje vodi spisak članova Udruženja.

(5) Članstvo u Udruženju prestaje:

– dobrovoljnim istupanjem iz Udruženja na osnovu pismenog obavještenja upućenog Predsjedniku Udruženja

– isključenjem iz Udruženja zbog kršenja Statuta i odluka organa Udruženja

– isključenjem iz Udruženja zbog narušavanja ugleda Udruženja

– prestankom svojstva pravnog lica

– zbog neplaćanja članarine duže od tri mjeseca

– u slučaju smrti člana

– prestankom rada Udruženja

 

Član 14.

(Uređenje članstva u Udruženju)

Skupština Udruženja može donijeti opći akt, koji će u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, bliže urediti način i postupak stupanja u članstvo i prestanak članstva.

 

5 – ORGANI UDRUŽENJA I ODLUČIVANJE U UDRUŽENJU

Član 15.

(Organi udruženja)

Organi Udruženja su:

– Skupština

– Upravni odbor

– Izvršni direktor

 

Član 16.

(Dužnosti organa udruženja)

Organi Udruženja su dužni da:

 1. u okviru svojih prava i dužnosti poslove izvršavaju savjesno, u skladu sa ovim Statutom i drugim aktima Udruženja;
 2. razvijaju i unapređuju rad Udruženja i da o tome obavještavaju Upravni odbor i Skupštinu;
 3. obezbjeđuju neposredno učešće članova Skupštine u upravljanju i njihovo aktivno učestvovanje u ostvarivanju ciljeva u djelatnosti Udruženja.

 

5.a – SKUPŠTINA UDRUŽENJA

Član 17.

(Skupština udruženja)

(1) Skupština Udruženja je najviši organ Udruženja.

(2) Skupštinu čine svi članovi Udruženja.

(3) Skupština Udruženja bira Predsjednika Skupštine Udruženja i Zamjenika predsjednika Skupštine Udruženja. Oni se biraju iz redova svih članova Udruženja.

(4) Radom Skupštine Udruženja rukovodi Predsjednik Skupštine Udruženja.

(5) Mandat Predsjednika Skupštine Udruženja i Zamjenika predsjednika Skupštine Udruženja traje četiri godine, s mogućnošću ponovnog izbora.

 

Član 18.

(Djelovanje Skupštine)

(1) Skupština Udruženja se sastaje po potrebi, a najmanje jednom godišnje.

(2) Skupštinu Udruženja saziva Predsjednik Skupštine Udruženja, a u odsustvu Predsjednika, Skupštinu saziva Zamjenik predsjednika Skupštine Udruženja, najkasnije 15 dana prije njenog zasjedanja.

(3) Predsjednik Skupštine Udruženja je dužan sazvati Skupštinu kada to zahtjeva najmanje 1/3 ukupnog broja članova Skupštine Udruženja. Skupština Udruženja može biti sazvana i na poziv 2/3 ukupnog broja članova Upravnog odbora Udruženja.

(4) Skupština udruženja može biti redovna i vanredna. Redovna Skupština sastaje se radi kontrole rada i poslovanja Udruženja. Vanredna Skupština se saziva u slučaju vanrednih situacija.

 

Član 19.

(Odlučivanje Skupštine)

(1) Skupština Udruženja radi i odlučuje na sjednicama, na osnovu ovog Statuta i drugih akata Udruženja, ako je prisutna natpolovična većina svih članova Skupštine Udruženja.

(2) Skupština Udruženja punovažno odlučuje natpolovičnom većinom prisutnih članova, ukoliko ovim Statutom nije drugačije određeno.

(3) Izjašnjavanje na sjednici Skupštine Udruženja je javno.

 

Član 20.

(Nadležnosti Skupštine)

Skupština Udruženja:

– razmatra i usvaja Statut, i njegove izmjene i dopune;

– donosi opće akte Udruženja i njihove izmjene i dopune;

– utvrđuje generalnu politiku djelovanja Udruženja;

– imenuje i opoziva predsjednika Skupštine i zamjenika predsjednika Skupštine;

– imenuje i opoziva članove Upravnog odbora Udruženja koji broji 3 (tri) člana;

– imenuje i opoziva Predsjednika i Zamjenika predsjednika Upravnog odbora Udruženja;

– imenuje lice ovlašteno za zastupanje Udruženja u pravnom prometu;

– vrši nadzor nad korištenjem i raspolaganjem sredstava Udruženja;

– usvaja program rada za svaku kalendarsku godinu;

– usvaja finansijski plan, završni račun i završni izvještaj o radu organa Udruženja, te daje smjernice za budući rad;

– vrši izbor delegata u odgovarajuće organe i organizacije koje se, u okviru svojih aktivnosti, bave pitanjima od interesa za članove Udruženja;

– odlučuje o udruživanju u Saveze, uslovima i postupku spajanja, podjele Udruženja i prestanku rada Udruženja, kao i o drugim statusnim pitanjima i promjenama Udruženja;

– imenuje i razrješava Izvršnog direktora Udruženja;

– odlučuje o molbama i žalbama članova Udruženja;

– raspravlja i odlučuje i o drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugih organa Udruženja.

Određene poslove iz svoje nadležnosti Skupština može povjeriti Upravnom odboru i uposlenicima, ako se to ne protivi odredbama ovog Statuta

 

Član 21.

(Predsjednik i Zamjenik Predsjednika Skupštine)

(1) Skupština Udruženja bira Predsjednika Skupštine Udruženja i Zamjenika predsjednika Skupštine Udruženja. Oni se biraju iz redova svih članova Skupštine Udruženja.

(2) Predsjednik Skupštine Udruženja i Zamjenik predsjednika Skupštine Udruženja za svoj rad odgovaraju Skupštini.

 

Član 22.

(Dužnosti Predsjednika Skupštine)

Predsjednik Skupštine Udruženja obavlja sljedeće poslove:

– saziva sjednice Skupštine Udruženja;

– predlaže dnevni red Skupštine Udruženja;

– stara se o izvršavanju odluka, zaključaka i drugih akata Skupštine Udruženja;

– usklađuje rad organa i tijela Skupštine;

– obavještava javnost o radu Udruženja;

– vrši i druge poslove za koje je ovlašten ovim Statutom i drugim općim aktima Udruženja;

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Skupštine Udruženja, zamjenjuje ga Zamjenik, sa svim pravima i dužnostima Predsjednika Skupštine Udruženja.

 

5.b – UPRAVNI ODBOR UDRUŽENJA

Član 23.

(Upravni Odbor)

Upravni odbor Udruženja je izvršni organ Udruženja, koji organizuje i usklađuje rad Udruženja između dvije sjednice Skupštine Udruženja, i sprovodi sve aktivnosti Udruženja u skladu sa programom, finansijskim planom i odlukama Skupštine.

 

Član 24.

(Sastav Upravnog Odbora)

(1) Upravni odbor Udruženja ima 3 člana, koje imenuje Skupština Udruženja, na period od četiri (4) godine, s mogućnošću reizbora.

(2) Upravni odbor Udruženja bira Predsjednika Upravnog odbora Udruženja i Zamjenika predsjednika Upravnog odbora Udruženja. Oni se biraju iz redova imenovanih članova Upravnog odbora Udruženja.

 

Član 25.

(Sastanci Upravnog odbora)

Upravni odbor Udruženja se sastaje prema potrebi, a najmanje 3 puta godišnje. Saziva ga Predsjednik Upravnog odbora Udruženja ili, u njegovom odsustvu, Zamjenik Predsjednika Upravnog odbora Udruženja, najkasnije 15 dana prije održavanja sjednice.

Član 26.

(Nadležnosti Upravnog odbora)

Upravni odbor Udruženja vrši svoja prava i nadležnosti na osnovu ovog Statuta i drugih akata Udruženja:

– priprema sjednicu Skupštine;

– priprema nacrt Statuta i drugih akata koje donosi Skupština;

– provodi politiku, zaključke i druge odluke koje je donijela Skupština;

– odlučuje o upotrebi (korištenju) sredstava Udruženja, u skladu sa finansijskim planom;

– utvrđuje polugodišnji i godišnji obračun o izvršenju godišnjeg plana aktivnosti;

– podnosi periodični ili godišnji izvještaj o svome radu Skupštini na usvajanje;

– donosi odluke o nagradama i priznanjima;

– odlučuje o nabavci, prodaji i otpisivanju vrijednosti osnovnih sredstava;

– razmatra i odlučuje o prijedlozima i izvještajima koje podnosi Izvršni direktor;

– upravlja imovinom, u skladu sa članom 19. Zakona;

– donosi odluku o otvaranju ureda i drugih organizacionih oblika van sjedišta Udruženja;

– obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

 

Član 27.

(Osnivanje tijela Udruženja)

Upravni odbor Udruženja može donijeti odluku o osnivanju različitih tijela i stručnih komisija unutar Udruženja, koje će djelovati u pravcu ostvarenja ciljeva Udruženja, kao i administrativno-tehničke službe za obavljanje operativnih tekućih poslova Udruženja.

 

Član 28.

(Kvorum Upravnog odbora Udruženja)

Upravni odbor Udruženja može pravovaljano donositi i usvajati odluke kod prisustva natpolovične većine svih svojih članova. Odluke iz nadležnosti Upravnog odbora Udruženja se donose natpolovičnom većinom ukupnog broja članova Upravnog odbora Udruženja.

Svi članovi Upravnog odbora Udruženja imaju pravo glasa, a izjašnjavanje na sjednici Upravnog odbora Udruženja je javno.

 

Član 29.

(Razriješenje dužnosti članova Upravnog odbora)

Član Upravnog odbora Udruženja može biti razriješen dužnosti prije isteka mandata:

– ako je član Upravnog odbora prestao biti član Udruženja;

– na lični zahtjev;

– ako neopravdano ne dođe na 3 sjednice zaredom;

– ako svojim djelovanjem ruši ugled Udruženja;

– u drugim slučajevima predviđenim Zakonom, ovim Statutom i drugim aktima Udruženja.

O prestanku članstva raspravlja i odlučuje Upravni odbor Udruženja, a odluku potvrđuje Skupština Udruženja.

 

Član 30.

(Predsjednik Upravnog odbora Udruženja)

Predsjednik Upravnog odbora Udruženja ima dužnosti i obaveze:

– saziva sjednice Upravnog odbora samoinicijativno ili na zahtjev najmanje 1/3 svih članova Upravnog odbora;

– rukovodi radom Upravnog odbora;

– stara se o sprovođenju programa rada, odluka, zaključaka i smjernica Skupštine Udruženja;

– naredbodavac je za izvršenje plana prihoda i rashoda Udruženja;

– potpisuje akte koje donosi Upravni odbor;

– samostalno ili preko članova Upravnog odbora ostvaruje neposredne kontakte sa svim subjektima koji mogu pružiti materijalnu i drugu pomoć Udruženju;

– priprema analize, informacije i druge materijale za Skupštinu;

– vrši i druge poslove koje mu povjere Skupština i Upravni odbor Udruženja;

– delegira lica koja će u ime Predsjednika i Upravnog odbora vršiti opisane dužnosti

Predsjednika u odsutnosti ili spriječenosti mijenja Zamjenik predsjednika Upravnog odbora, sa istim nadležnostima koje ima i Predsjednik Upravnog odbora.

 

5.c – IZVRŠNI DIREKTOR UDRUŽENJA

Član 31.

(Izvršni direktor udruženja)

(1) Udruženje ima Izvršnog direktora kojeg bira i razrješava Skupština Udruženja, na osnovu javnog konkursa, u skladu sa Zakonom o radu u institucijama Bosne i Hercegovine i ovim Statutom.

(2) Osoba za obavljanje ovih poslova mora znati engleski jezik, te imati iskustvo koje odgovara ciljevima i djelatnostima Udruženjima.

(3) Izvršni direktor je odgovoran Upravnom odboru Udruženja i Skupštini Udruženja.

(4) Izvršni direktor bira se na mandat od 4 godine s mogućnošću ponovnog izbora.

 

Član 32.

(Dužnosti i obaveze Izvršnog direktora)

Izvršni direktor ima dužnosti i obaveze:

– odgovara za organizaciju i vođenje Udruženja, i vodi sve njegove materijalno-tehničke i administrativne poslove, prema Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta, s opisom poslova i zadataka

– odgovorno i u skladu sa Zakonom sprovodi poslove Udruženja;

– učestvuje u radu svih organa Udruženja;

– predlaže Upravnom odboru Strategijski plan i plan aktivnosti za tekuću godinu i godišnji finansijski plan Udruženja;

– poduzima mjere i aktivnosti za sprovođenje usvojenog godišnjeg plana, odluka i drugih akata donijetih na Skupštini i Upravnom odboru Udruženja;

– podnosi godišnje i periodične izvještaje o svom radu Upravnom odboru Udruženja na usvajanje;

– obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom i ovim Statutom;

– zastupa Udruženje u pravnom prometu;

– prima i otpušta lica iz radnog odnosa prema potrebama aktivnosti Udruženja.

 

Član 33.

(Prestanak radnog odnosa Izvršnog direktora Udruženja)

Izvršnom direktoru Udruženja prestaje radni odnos:

– na lični zahtjev;

– ako ne obavlja zadovoljavajuće poslove i zadatke koji su mu povjereni od Skupštine Udruženja i Upravnog odbora Udruženja;

– u drugim slučajevima predviđenim Zakonom i ovim Statutom.

 

Član 34.

(Razriješenje dužnosti Izvršnog ureda)

Odluku o razrješenju Izvršnog direktora donosi Skupština Udruženja.

 

7 – IMOVINA UDRUŽENJA

Član 35.

(Imovina Udruženja)

Imovinu Udruženja čine novčana sredstva, pokretna i nepokretna imovina.

Pokretnu i nepokretnu imovinu čine osnovna sredstva i inventar.

 

Član 36.

(Prihodi Udruženja)

Izvori prihoda Udruženja:

 1. a) članarinu, kada je u pitanju udruženje;
 2. b) dobrovoljne priloge i poklone javnih institucija, fizičkih i pravnih osoba, kako inostranih tako i

domaćih, u gotovini, uslugama ili imovini bilo koje vrste;

 1. c) državne subvencije i ugovore sa državom, javnim institucijama, fizičkim i pravnim osobama,

kako domaćim tako i inostranim;

 1. d) prihod od kamata, dividendi, dobiti od kapitala, zakupnina, honorara i sličnih izvora pasivnog

prihoda; i

 1. e) prihod stečen kroz ostvarivanje ciljeva i aktivnosti udruženja ili fondacije, kako je određeno

statutom.

 

Član 37.

(Poslovanje Udruženja)

(1) Za finansijsko-materijalno poslovanje Udruženja odgovoran je Izvršni direktor Udruženja, koji podnosi izvještaj Upravnom odboru Udruženja. Upravni odbor Udruženja podnosi na usvajanje godišnji finansijski plan i izvještaj Skupštini Udruženja.

(2) U skladu s finansijskim planom i programom rada, sredstva Udruženja se mogu koristiti samo u svrhu ostvarenja ciljeva Udruženja.

 

Član 38.

(Upotreba sredstava Udruženja)

(1) U skladu sa ovim Statutom i Zakonom, Upravni odbor Udruženja je nadležan za ostvarivanje, korištenje i upotrebu sredstava Udruženja.

(2) Odluke o prihodima, rashodima, pokriću gubitaka i otpisu nenaplativih potraživanja donosi Upravni odbor Udruženja, u skladu sa finansijskim planom i programom Udruženja, a potvrđuje ih Skupština Udruženja.

 

Član 39.

(Finansijski plan Udruženja)

Ostvarivanje, korišćenje i raspolaganje sredstvima Udruženja utvrđuje se finansijskim planom (sa pripadajućim prihodima, aktivnostima i utvrđenim prioritetima), kojeg donosi Upravni odbor Udruženja, a potvrđuje Skupština Udruženja.

 

Član 40.

(Naknada troškova licima na funkciji u Udruženju)

Licima na izabranim funkcijama u Udruženju i drugim licima može se odrediti odgovarajuća novčana naknada za pokriće troškova, koje imaju obavljanjem povjerenih poslova i zadataka.

Odluku o naknadi iz predhodnog stavka donosi Upravni odbor Udruženja.

 

Član 41.

(Računovodstvo Udruženja)

Udruženje je dužno da uredno vodi poslovne knjige u skladu sa općeprihvaćenim računovodstvenim principima i da sačinjava polugodišnji i godišnji finansijski izvještaj, u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Nadzor nad korištenjem i raspolaganjem sredstava Udruženja vrši Skupština Udruženja.

 

Član 42.

(Akti o sticanju i raspoređivanju sredstava)

Upravni odbor Udruženja može donijeti pravilnike i akte kojima bliže uređuje način sticanja i raspoređivanja sredstava.

 

8 – SPAJANJE ILI PODJELA UDRUŽENJA

Član 43.

(Spajanje ili podjela Udruženja)

(1) Udruženje se može spojiti s drugim Udruženjima ili podijeliti u druga Udruženja, u skladu sa Zakonom.

(2) Odluku iz predhodnog stava donosi Skupština Udruženja dvotrećinskom većinom glasova svih članova Udruženja. Ovom odlukom se reguliše naziv i sjedište Udruženja, te podjela imovine, prava i obaveze, kao i druga statusna pitanja.

 

9 – PRESTANAK RADA UDRUŽENJA

Član 44.

(Prestanak rada Udruženja)

(1) Udruženje može prestati sa radom dobrovoljno ili po sili Zakona.

(2) Odluku o dobrovoljnom prestanku rada Skupština Udruženja donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova Udruženja.

(3) Inicijativu za prestanak rada Udruženja može dati 1/3 svih članova Udruženja ili Upravni odbor, i to u sljedećim slučajevima:

 1. ako je proteklo dvostruko više vremena od vremena utvrđenog Statutom Udruženja za održavanje Skupštine, a Skupština nije održana;
 2. ako je broj članova Udruženja smanjen ispod broja tri;
 3. u drugim slučajevima utvrđenim Zakonom.

(4) Inicijativa za donošenje Odluke o prestanku rada Udruženja se podnosi Predsjedniku Skupštine Udruženja, koji priprema materijal za Skupštinu.

 

Član 45.

(Prestanak rada Udruženja po sili Zakona)

Udruženje prestaje sa radom po sili Zakona u skladu sa odredbama čl. 51. i čl. 52. Zakona.

 

Član 46.

(Statusne promjene Udruženja)

Udruženje je obavezno svaku statusnu promjenu prijaviti nadležnom Ministarstvu u zakonski utvrđenom roku.

 

10 – RASPODJELA IMOVINE U SLUČAJU PRESTANKA RADA

Član 47.

(Raspodjela imovine u slučaju prestanka rada Udruženja)

(1) Istovremeno sa Odlukom o prestanku rada Udruženja, Skupština donosi plan likvidacije Udruženja, kojim se utvrđuje raspored imovine, prava i obaveze Udruženja, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, s tim što je predhodno obavezno izmiriti zakonske i ugovorene obaveze.

(2) Skupština imenuje likvidatora Udruženja čija dužnost je da se stara o izvršenju plana likvidacije i koji je ovlašten da zastupa Udruženje u postupku likvidacije i u postupku podnošenja zahtjeva za prijavu prestanka rada Udruženja nadležnim organima.

(3) Na osnovu odluke Skupštine Udruženja, preostala imovina, nakon podmirenja obaveza iz predhodnog stava, će se dodijeliti drugom udruženju koje ima iste ili slične ciljeve i djelatnosti/koje obavlja istu ili sličnu djelatnost.

 

11 – JAVNOST RADA

Član 48.

(Javnost rada Udruženja)

Rad svih organa Udruženja je javan. Javnost rada se ostvaruje neposrednim informisanjem i putem sredstava javnog informisanja.

 

Član 49.

(Kanali komunikacije Udruženja)

(1) O stavovima, zaključcima i poslovnim odlukama Udruženja, javnost se redovno informiše putem saopštenja za javnost, web-stranicei Facebook grupe, a članovi Udruženja putem biltena, telefona, e-mail adrese ili pošte poslate na ličnu adresu člana.

(2) Svaki član Udruženja ima pravo usmeno ili pismeno postaviti upit u pogledu bilo kojeg zaključka, donesene odluke ili segmenta rada Udruženja, te na svoj upit dobiti pravovaljani odgovor, u najkraćem roku.

(3) Za javnost rada Udruženja odgovoran je Predsjednik Skupštine. Predsjednik Skupštine obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove, u svrhu ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Udruženja

 

12 – STATUTARNA I DRUGA PITANJA UDRUŽENJA

Član 50.

(Statut Udruženja i drugi akti)

(1) Osnovni i opći akt Udruženja je Statut Udruženja.

(2) Udruženje može donositi i druge opće akte: pravilnike, odluke i poslovnike.

(3) Opći akti moraju biti saglasni Zakonu i Statutu Udruženja.

 

Član 51.

(Izmjene i dopune Statuta Udruženja)

(1) Izmjene i dopune Statuta Udruženja usvaja Skupština Udruženja, dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja članova Udruženja.

(2) Inicijativu za izmjene i dopune Statuta Udruženja mogu podnijeti 2/3 od ukupnog broja članova Udruženja. Inicijativa se upućuje Upravnom odboru Udruženja, koji priprema prijedlog za izmjene i dopune Statuta za Skupštinu. Konačne izmjene i dopune Statuta Udruženja usvaja Skupština Udruženja.

 

13 – PEČAT UDRUŽENJA I ZAŠTITNI ZNAK UDRUŽENJA

Član 52.

(Pečat udruženja)

Udruženje ima pečat okruglog oblika prečnika 4 cm, sa polukružno ispisanim tekstom:Udruženje za razvoj medija i civilnog društva i u sredini je zaštitni znak Udruženja ispod kojeg piše Sarajevo. Zaštitni znak udruženja je kratica naziva udruženja – URMCD.

 

Član 53.

(Upotreba, pohranjivanje i uništenje pečata Udruženja)

Upotreba, pohranjivanje i uništenje pečata Udruženja reguliše se posebnom instrukcijom Upravnog odbora Udruženja, o čijem se sprovođenju brine Izvršni direktor Udruženja.

 

Član 54.

(Zaštitni znak Udruženja)

(1)Udruženje za razvoj medija i civilnog društva ima svoj zaštitni znak. U zaštitnom znaku mora biti sadržan akronim “URMCD”.

(2)Znak udruženja je okruglog oblika. Pozadina je sive boje na kojoj se s desne strane nalazi ikona nalivpera u bijeloj boji sa 20% providnosti. Preko cijelog kruga je ispisan skraćeni naziv udruženja, velikim štampanim slovima bijele boje – URMCD, a ispod je ispisan puni naziv udruženja, manjim slovima bijele boje – Udruženje za razvoj medija i civilnog društva.

 

14. – NAČIN ZASTUPANJA I PREDSTAVLJANJA UDRUŽENJA

Član 55.

(Zastupanje Udruženja u pravnom prometu)

U pravnom prometu Udruženje predstavlja i zastupa Izvršni direktor Udruženja, u okviru svojih ovlaštenja datih ovim Statutom i Zakonom.

 

Član 56.

(Punomoćno predstavljanje Udruženja kroz predstavnike)

U postupcima u kojima Udruženje sudjeluje kao stranka radi ostvarivanja svojih prava, dužnosti i odgovornosti pred nadležnim organima, Izvršni direktor Udruženja može dati pismenu punomoć advokatu za zastupanje ili drugoj stručnoj osobi.

 

15 – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 57.

(Stupanje na snagu Statuta Udruženja)

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od dana upisa u Registar udruženja kod nadležnog ministarstva.

 

Član 58.

(Tumačenje Statuta Udruženja)

Tumačenje ovog Statuta daje Skupština Udruženja.

 

Predsjednik Skupštine Udruženja

____________________

Vladimir Čolaković